ചാവേ൪
ജീവിതം ആത്മ ബലിയാക്കിയവ൯Friday, August 11, 2006 10:36 PM

കരളലിയിക്കും കാഴ്ച

കടപ്പാട് - മനോരമ, മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ലിങ്ക് ഇവിടെ

posted by ചാവേര്‍ at 10:36 PM

2 comments

Tuesday, August 01, 2006 11:21 PM

ചാത്ത൯ പുലയനും പിന്നെ ക്യൂബയും

പതിവിനു വിരുദ്ധമായി ജന്മിവീട്ടില് എല്ലാവരും ഇന്നു സന്തോഷത്തിലാണ്. 47 വ൪ഷങ്ങളായി തന്റെ മാളികയിരിക്കുന്ന നൂറേക്ക൪ പുരയിടത്തിന്റെ വടക്കേ മൂലയ്ക്കുള്ള രണ്ടു സെന്റില് ചാത്ത൯ പുലയനും കുടുംബവും കുടില് കെട്ടി കഴിയുന്നു. അവറ്റകളെ കുടിയഴിപ്പിക്കാ൯ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവ൯ ആ രണ്ടു സെന്റില് രാജാവായി വാഴുകയല്ലായിരുന്നോ.

എന്നിട്ട് ഇപ്പോ കണ്ടില്ലേ.. തീ൪ന്നില്ലേ എല്ലാം. അവ൯ ചത്തു. ചാത്തന് പുലയ൯ ചത്തു. ആ സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് ജന്മിയുടെ വീട്ടില്

ഇതേ അവസ്ഥയാണ് അമേരിക്കയിലും. ക്യൂബയുടെ അധികാരി ഫിഡല് കാസ് ട്രോ അധികാരം ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാല് അനുജനു കൈ മാറിയപ്പോള് അമേരിക്കയിലെ തെരുവുകളില് ആഘോഷമായിരുന്നു പോലും. ചാത്ത൯ പുലയനെ കീഴടക്കിയ സന്തോഷം.
കഷ്ടം

posted by ചാവേര്‍ at 11:21 PM

4 commentsPrevious Posts
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ .. നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനാണോ??
ഒടുവില്‍ ജോസഫിനും അതു സംഭവിച്ചു.
കരളലിയിക്കും കാഴ്ച
ചാത്ത൯ പുലയനും പിന്നെ ക്യൂബയും
പാഠം ഒന്ന്‌ - ഞാന്‍ പഠിച്ച കോളജു പൂട്ടട്ടെ.
കാണാന്‍ പോകുന്ന പൂരംഇടതു
ലക്ഷ്യം; അല്ലെങ്കില്‍ മരണം.

Archives
July 2006
August 2006
September 2006
January 2007

Links to Other Sites
Google
Blogger


Powered by Blogger
blogger template designed by and provided for free by savatoons.com